[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″ _i=”0″ _address=”0.0.0.0″] 
[/et_pb_ds_breadcrumbs]

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Meblika na 10-lecie”

Regulamin konkursu „Wygraj Meblika na 10-lecie”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj Meblika na 10-lecie” i jest zwany dalej „Konkursem”
2. Organizatorem konkursu jest ATM Business Group Sp z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 206 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319918, nr NIP 8762404817, nr REGON 340546543 zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 14.10.2019 godz.07:00 do 30.11.2019 r do godz.17.00
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
6. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą Emilia Szumotalska-Dyrektor, Agnieszka Sosnowska-Dyrektor, Adam Beyrowski -Pełnomocnik („Komisja Konkursowa”)

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu(„Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która w terminie od 1.09.2019 do 30.11.2019 godz.17.00 zawrze umowę na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i/lub dydaktycznych na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani pracownicy Spółki Strefa Edukacji E=mc2 Sp z o.o., jak również osoby, które dla Organizatora lub Strefy świadczą pracę na podstawie umów zlecenia lub w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej
3. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz zawarcia umowy, o której mowa w §2 ust.1 Regulaminu, jest:
a. akceptacja niniejszego Regulaminu
b. wyrażenie zgody na nieodpłatne, bezterminowe, wykorzystanie wizerunku w ramach Konkursu na stronach placówek, profilach społecznościowych, w mediach, na folderach Organizatora jak i Strefy.
c. Niezaleganiu w jakichkolwiek opłatach względem Organizatora jak i Strefy
d. Umowa na opiekę nie może być w trakcie wypowiedzenia,
e. Umowa musi być zawarta co najmniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Konkurs polega na tym, iż Uczestnik podpisał lub podpisze w terminie określonym w §2 ust.1 Regulaminu umowę na świadczenie usług opiekuńczych na zasadach i warunkach zawartych w przedmiotowych umowach (wzór umowy znajduje się na stronach internetowych poszczególnych placówek) w:
a) Niepublicznym Żłobku „Bayerek” 86-300 Grudziądz ul. Chełmińska 206
b) Niepublicznym Żłobku „Lucky Baby” 86-300 Grudziądz ul. Chełmińska 206
c) Niepublicznym Przedszkolu „Dobre Przedszkole” 86-300 Grudziądz ul. Chełmińska 206
d) Niepublicznym Żłobku „Bayerek” 87-100 Toruń ul Spółdzielcza 6
e) Niepublicznym Żłobku „Bayerek” 84-230 Rumia ul Grunwaldzka 35
f) Niepublicznym Przedszkolu „Dobre Przedszkole” 84-230 Rumia ul. Grunwaldzka 35
2. Uczestnik zostaje zakwalifikowany do Konkursu z chwilą spełnienia warunku opisanego w §3 ust.1
3. Uczestnik może dobrowolnie przy podpisaniu umowy złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie
4. W przypadku podpisania umowy na więcej niż jedne dziecko, Uczestnik bierze udział w losowaniu proporcjonalnie do ilości dzieci, dla których została zawarta umowa
5. Konkurs trwa od godz.7.00 14.10.2019 do dnia 30.11.2019 godz.17.00
6. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na meble dziecięce Firmy MEBLIK o wartości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto
7. Oprócz nagrody głównej Organizator przewidział 20 nagród pocieszenia o wartości nie mniejszej niż 100 zł każda
8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju
9. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie
10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator
11. Losowanie nagrody głównej jak i nagród pocieszenia odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 10.00
12. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 20 grudnia 2019 r za pomocą aplikacji „iprzedszkole”. Wyniki zostaną też ogłoszone na stronie internetowej placówek, jak i portalach społecznościowych Organizatora
13. Każdy laureat powinien potwierdzić otrzymanie informacji o wygranej odpowiadając na otrzymaną wiadomość przez portal iprzedszkole w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej. W potwierdzeniu otrzymania informacji o wygranej laureat powinien wyraźnie napisać, że chce skorzystać z nagrody. Następnie Organizator skontaktuje się z laureatem w celu ustalenia terminu i sposobu przekazania (odebrania) nagrody
14. W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej w ww. terminie, Organizator przyjmie, że laureat nie jest zainteresowany otrzymaniem nagrody i wówczas Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania nagrody temu laureatowi (który w tym przypadku traci status laureata konkursu)
15. W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej lub w przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z odbioru nagrody, nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu
16. Organizator informuje uczestników, iż pokrywa koszty podatku dochodowego od wygranych i odprowadzi je do Urzędu Skarbowego jako płatnik
17. Voucher firmy Meblik uczestnik może zrealizować na dowolnie wybrany przez siebie zestaw mebli do wartości Vouchera, wyłącznie w salonach firmowych Meblik w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chojnicach, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Płocku, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zamościu. Listę dokładnych adresów salonów można znaleźć na stronie www.meblik.pl
18. Voucher można zrealizować (złożyć zamówienie) w salonach firmowych do dnia 31.03.2020 roku, pod groźbą utraty wygranej.

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, zawartych w ankiecie dla rodziców.
2. Podane dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ATM Business Group Sp z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 206. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Konkursu „Wygraj Meblika na 10-lecie” .Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych , jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kontakt biuro@iab.org.pl

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje do czasu opublikowania go na stronie www.atmbg.eu
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora
4. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

DLA RODZICÓW „Wygraj Meblika na 10-lecie”