Regulaminy

Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka „BAYEREK 2 ” w Toruniu

Informacje podstawowe
1. Żłobek Niepubliczny „BAYEREK 2 ” mieści się przy ul. Szosa Lubicka 158 , 87-100 Toruń .
2. Żłobek Niepubliczny „ BAYEREK 2 ” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
3. Żłobek Niepubliczny „ BAYEREK 2 ” jest czynny w godzinach od 6:30 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, dwóch pierwszych tygodni lipca oraz dni określonych w umowie na opiekę żłobkową.

Bezpieczeństwo Dzieci
1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
2. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
4. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
5. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

Organizacja
1. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka na zmianę (piżama, rajstopy, bluzki, spodnie, papcie). Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.
2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla grup określa Ramowy Plan Dnia.
Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.
3. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka „BAYEREK 2” w:
A- pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
B- na godzinki (karnet) – godziny pobytu dziecka uzgadniane indywidualnie z rodzicami.

Żywienie
1 . Informacje dotyczące żywienia:
Dziecko korzysta wyłącznie z posiłku oferowanego w żłobku.
Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki: 1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje.
Żywienie dzieci w żłobku: dzieci spożywają posiłki w salach.
Grupa niemowląt spożywa posiłki według indywidualnych potrzeb dzieci.
Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci.

5. Odpoczynek
1. Niemowlęta odpoczywają według własnego harmonogramu w wydzielonej do tego celu przestrzeni w salach edukacyjnych
Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku (leżak, łóżeczko, wózek).
Pościel palcówka pierze na własny koszt.

6. Opłaty za żłobek
1 . Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku „BAYEREK 2 ” wynosi:
1550 zł pełna odpłatność
1150 zł dla rodziców spełniających kryteria dofinansowania przez Prezydenta Torunia
325 zł dla rodziców korzystających z projektu współfinansowanego ze środków EFS
wpisowe 350 zł
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca.
Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do
zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczony
dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z
rozwiązaniem umowy.
3.Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej
opłaty w wysokości zawartej w umowie na opiekę żłobkową.
4.Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka „ BAYEREK 2 ” wnoszone będą
przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Opłata (czesne) wniesiona przez
Rodziców/opiekunów jest bezzwrotna.

7. Postanowienia końcowe
1. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę
Niepublicznego Żłobka „BAYEREK ” zobowiązują się do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
2. Pracownicy Niepublicznego Żłobka „BAYEREK ” zobowiązują się do przestrzegania
Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
3. Szczegółowe zasady działalności Niepublicznego Żłobka „BAYEREK 2 ” określa
Statut oraz umowa na opiekę żłobkową.

Regulamin sporządził
Dyrektor Placówki

PLACÓWKA Regulaminy