» Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

Nasze drogowskazy:
„Dziecko akceptowane uczy się wiary w siebie.
Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.
Dziecko otoczone wyrozumiałością -uczy się cierpliwości.
Dziecko otoczone aprobatą- uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem-uczy się , że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu , które potrafi się dzielić- uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie- uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa- uczy się ufności.
Dziecko otoczone przyjaźnią -uczy się radości życia.”
Dorothy Law Nolte
za : Dryden G., Vos J. „ Rewolucja w uczeniu”

Posag życiowy dziecka – WARTOŚCI, NORMY, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE.
Pragniemy by nasi wychowankowie posiadali wartości, normy i umiejętności społeczne, które pozwolą im bezkolizyjnie iść przez życie, by potrafili traktować trudności lub niepowodzenia jako zadania do wykonania, by czuli się szczęśliwi i byli przyjaznymi partnerami dla swego otoczenia.

„ Wychowanie bez granic i reguł przypomina ruch pojazdów po ulicach przy skasowanych znakach drogowych. Nieuniknioną konsekwencją będą kolizje, katastrofy, wypadki”.
J Sakowska „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Idee pracy w naszym przedszkolu zawieramy w kilku hasłach:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
głód ruchu dzieci w wieku przedszkolnym – potrzeba aktywności fizycznej jest jedną
z dominujących potrzeb w tym wieku, w przedszkolu stwarzamy warunki aby była zaspokojona podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w salach, w parku, na placu zabaw i w sali gimnastycznej;
aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym jest niezbędnym warunkiem stymulującym wszechstronny rozwój dziecka.

Dostarczając dzieciom różnorodnych doświadczeń podczas zajęć ruchowych dbamy by poznawały one swoje możliwości
i pragnęły same eksplorować otoczenie, poznawać świat;
– zbyt mało czasu na świeżym powietrzu, brak życia podwórkowego to znak czasów.

W codziennym planie dnia, jeśli tylko pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z zajęć na świeżym powietrzu bawiąc się z rówieśnikami na placu zabaw, w parku na spacerach.

Ćwiczymy ciało i mózg – w naszym przedszkolu przykładamy dużą wagę do stwarzania dzieciom warunków sprzyjających indywidualnemu i wszechstronnemu rozwojowi zarówno w sferze rozwoju umysłowego jak i fizycznego. W naszej ofercie zajęć znajdują się:
– różnorodna oferta zajęć dodatkowych
– zabawy matematyczne
– zabawy badawcze
– zajęcia ruchowe
– uczenie się poprzez stawianie zadań do wykonania
– uczenie się poprzez doświadczanie świata
– kształtowanie otwartości w myśleniu, oswajanie dzieci z nowoczesnymi technikami multimedialnymi- tablica interaktywna, dochodzenie do rozwiązań problemu różnymi drogami, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.

Bezpieczny przedszkolak – bezpieczeństwo dzieci to nasz priorytet, dbamy
o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw i ich pobytu w przedszkolu. Zależy nam by nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Jednakowo ważne jest dla nas bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.

Szczegółowy zapis działań profilaktycznych z tego zakresu zamieszczony jest w „Programie profilaktyki” naszego przedszkola.

Samodzielny, zaradny przedszkolak – zdobywanie coraz większej samodzielności w codziennych czynnościach oraz w myśleniu i działaniu praktycznym, to oznaka postępującego rozwoju dziecka. Kładziemy nacisk na kształtowanie u dzieci samodzielności w czynnościach samoobsługowych stosownie do wieku i indywidualnych możliwości dzieci. Zachęcamy dzieci do samodzielnego eksplorowania otoczenia i poznawania go poprzez osobiste doświadczanie, chwalimy je za przejawianą ciekawość świata i samodzielność w jego poznawaniu. W przedszkolu uczymy się przez zabawę!

Zabawa to podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Każda nowa umiejętność, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń odbywa się poprzez odpowiednio zaplanowaną i zorganizowaną zabawę.

Wiodące metody pracy: oprócz standardowych metod wynikających z pedagogiki wychowania przedszkolnego, w naszym przedszkolu realizujemy zajęcia:
– Metodą Dobrego Startu (MDS) – uczenie polisensoryczne, wielozmysłowe, przygotowujące dzieci do dobrego startu szkolnego;
– Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- jako korespondującą z MDS, wpływająca na pogłębianie więzi interpersonalnych, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

System wychowawczy przedszkola- normy, granice, wymagania, bezpieczeństwo.
W systemach wychowawczych kładziemy nacisk na wzmacnianie pożądanych dziecięcych zachowań, nagradzanie ich i zachęcanie do ich powtarzania. W celu wygaszania niepożądanych zachowań pozwalamy dziecku skonfrontować się z negatywnymi konsekwencjami jego aktywności uprzednio ostrzegając przed nieuchronnością tych konsekwencji. Praca wychowawcza w grupach oparta jest o systemy wychowawcze w grupach skorelowane z programem wychowawczym i programem profilaktycznym przedszkola.

Aby zapewnić jednolitość i skuteczność pracy wychowawczej akcentujemy i respektujemy zasadę, że to głównie Rodzice wychowują dzieci, a przedszkole wspomaga Rodziców w wychowaniu.
W celu wzmocnienia skuteczności oddziaływań wychowawczych konieczna jest współpraca Rodziców z kadrą przedszkola.
Szczegółowy opis metod wychowawczych i zasad ich stosowania zawarty jest w „ Programie wychowawczym przedszkola”.

Tworzenie tradycji przedszkola „Dobre Przedszkole”, włączanie Rodziców w życie przedszkola:
Zgodnie z kalendarzem imprez przedszkolnych, świąt okolicznościowych i realizowanych akcji wypracowujemy przedszkolne tradycje, które na trwałe wpisują się w harmonogram zajęć przedszkolnych, typu:
– imprezy przedszkolne i integracyjne, święta , kolędowanie, bal karnawałowy i.t.p./
– wycieczki – pomoc Rodziców w opiece nad dziećmi
– akcja „Cała Polska czyta dzieciom”- żywa w naszym przedszkolu ;
-wpisywanie się przedszkola w funkcjonowanie społeczności lokalnej, włączanie się do udziału w imprezach miejskich, dzielnicowych na przykład Miejski Przegląd Teatralny, Dzień pluszowego misia, a także współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej, współpraca z okolicznymi szkołami, z biblioteką.

Kadra przedszkola – młoda, dynamiczna i stale doskonaląca się i ucząca, kreatywna, otwarta na ludzi i świat. Nauczyciel jest przyjacielem dziecka, dziecko jest podmiotem oddziaływań nauczyciela. Niezwykle ważnym obszarem pracy nauczyciela jest otwartość w komunikacji z dziećmi, Rodzicami i innymi nauczycielami.

Opieka psychologiczno- pedagogiczno- logopedyczna.
Przedszkole dba i zapewnia profesjonalną opiekę psychologiczno – pedagogiczno-logopedyczną.
Celem jest zdiagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju, rozpoznanie potencjału oraz zapewnienie naszym wychowankom dobrego startu szkolnego.

Dochodzimy do powyższego celu poprzez:
– realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
– prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej
– prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej
– rozwijanie zainteresowań, uzdolnień
– wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci z deficytami rozwojowymi
– stymulację rozwoju dzieci zdolnych
– realizację programów przedszkolnych – wychowawczego i profilaktyki
– współpracę z Rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań i ukierunkowania pracy z dzieckiem.

Edukacja regionalna – miasto, region, kraj
Wychowanie patriotyczne- dbanie o poczucie dumy z przynależności narodowej, bycia Polakiem.
Realizując koncepcję pracy przedszkola „Dobre Przedszkole” gwarantujemy :
– dobrą bazę dydaktyczną i lokalową
– dobra, wykształconą specjalistycznie kadrę pedagogiczną
– zdrowy rozsadek w wychowaniu
– granice w wychowaniu, rozsądne wymagania;
– równe szanse dla wszystkich dzieci
– zagwarantowanie realnej oferty – to co jest w ofercie , to dziecko dostaje
– zaufanie, szacunek w relacjach Rodzice – przedszkole.

Rodzice powierzają nam obdarzając nas zaufaniem swój skarb- dziecko,

My – staramy się zapewnić jak najlepsze wychowanie, opiekę i edukację dbając jednocześnie by dzieci przeżywały w naszej placówce szczęśliwe dzieciństwo.